Statut Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie Terapeutów
Uzależnień. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skróconych nazw: Stowarzyszenie „STU”.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Stowarzyszenie może także podejmować współpracę z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

§ 7
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania
innym podmiotom.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8
Celami Stowarzyszenia są:
1. Popularyzowanie w środowisku terapeutycznym oraz populacji ogólnej wiedzy na temat udowodnionych
naukowo metod prowadzenia terapii uzależnień,
2. Wdrażanie udowodnionych naukowo metod prowadzenia terapii uzależnień,
3. Dbałość o przestrzeganie praw pacjenta oraz kodeksu etyki terapeuty uzależnień,
4. Kreowanie polityki zdrowotnej w obszarze leczenia uzależnień
5. Dbałość o etos zawodu terapeuty uzależnień
6. Popularyzowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

§ 9
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. Współpracę i pomoc pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
b. Udział w debacie publicznej, w szczególności zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach
związanych z polityką w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, terapii uzależnień, a także udział
w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
c. Kampanie społeczne;
d. Propagowanie najnowszej wiedzy na temat leczenia uzależnień oraz wymiany wiedzy, w szczególności
poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;
e. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
f. Działalność wydawniczą;
g. Działalność badawczą;
h. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w środowiskach osób uzależnionych;
i. Rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi środowiskami prowadzącymi
terapię, badania a także organizującymi zajęcia i działania integracyjne na rzecz osób uzależnionych;
j. Wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
k. Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami
Stowarzyszenia.

§ 10
Działalność, o której mowa w § 9, jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską
na piśmie.
2. Deklaracja członkowska powinna zawierać:
a. imię i nazwisko;
b. datę urodzenia;
c. miejsce zamieszkania;
d. podpisane oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, wraz z deklaracją o zaznajomieniu się
ze Statutem Stowarzyszenia;
e. pozytywną opinię co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia o przystępującym.

§ 14
1. Członkostwo zwyczajne nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji, o której mowa w § 13, na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek rozpatrzyć złożoną deklarację najpóźniej w terminie 2 miesięcy
od daty jej doręczenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia może wydać uchwałę o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia z powodów naruszenia
przez przystępującego Statutu Stowarzyszenia, Kodeksu Etyki lub innych ważnych przyczyn związanych
z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. W stosunku do członków wspierających Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące
członków zwykłych.

§ 16
1. Członkostwo wspierające Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej,
na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Deklaracja członkostwa powinna zawierać:
a. imię i nazwisko (nazwę);
b. miejsce zamieszkania (siedzibę);
c. podpisane oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia, wraz z deklaracją o zaznajomieniu się
ze Statutem Stowarzyszenia;
d. zakres i charakter deklarowanego wsparcia.

§ 17
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność lub rozwój Stowarzyszenia lub realizację jego celów.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 6 członków Stowarzyszenia
lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek pisemnej rezygnacji członka honorowego bądź
na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 18
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków;
c. do udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
d. do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Zarządu Stowarzyszenia;
e. do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie
ich załatwienia.
2. Przepisy pkt 1 lit. b-e stosuje się do członków wspierających i członków honorowych Stowarzyszenia.

§ 19
1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. dbania o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia;
c. zachowania tajemnicy odnośnie osobistych i rodzinnych faktów dotyczących członków Stowarzyszenia
oraz innych osób, z którymi to faktami zapoznali się podczas działalności w Stowarzyszeniu.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają ponadto obowiązek:
a. aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. regularnego opłacania składek;
c. członkowie wspierający Stowarzyszenia mają ponadto obowiązek wspierania Stowarzyszenia
w zadeklarowanym zakresie i charakterze.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu
oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji doręczonej Zarządowi;
2. uchwały pozbawiającej członkostwa wydanej przez Zarząd z powodu:
a. łamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
b. nieopłacenia składek za okres pół roku;
c. innych ważnych przyczyn związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia – na pisemny wniosek
trzech członków Stowarzyszenia;
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

§ 21
1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa
osobom zainteresowanym przysługuje prawo złożenia odwołania.
2. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zarządowi odwołania
od uchwały.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22
Organami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 23
1. Kadencja wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez
dwie kadencje.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji wynagrodzenia.

§ 24
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Głosowania wszystkich organów Stowarzyszenia są jawne.

§ 25
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 26
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd
z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej
na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku
bądź w terminie roku i 30 dni od daty poprzedniego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Walne
Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną, a przepisy ust. 3 powyżej stosuje się
odpowiednio.

§ 27
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera
Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą
obrady.
2. Walne Zebranie pracuje według porządku obrad ustalonego w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia.
3. Z obrad Walnego Zebrania Członków Sekretarz sporządza sprawozdanie, które jest jawne dla wszystkich
członków Stowarzyszenia.

§ 28
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d. określenie wysokości składki członkowskiej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi, na
wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
f. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
g. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
k. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
l. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały dotyczące zagadnień z ust. 1 lit. b) oraz i) zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 29
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków.
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu należą ponadto:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu oraz odpowiedzialność za jego realizację,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g. przyjmowanie członków Stowarzyszenia i pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 30
1. Zarząd składa się z 4 do 6 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Skarbnika Stowarzyszenia,
spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Wiceprezesa wybiera Prezes spośród członków Zarządu.
4. Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
5. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. Z posiedzeń Zarządu Sekretarz sporządza sprawozdanie, które jest jawne dla wszystkich członków
Stowarzyszenia.

§ 32
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 do 6 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków,
z wyjątkiem, sytuacji, gdy nie spełnia wymagań przewidzianych w prawie powszechnym.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu, przede wszystkim przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał
Walnego Zebrania Członków.
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 34
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a. upływu kadencji, przy czym z chwilą upływu kadencji określonej w § 13 ust. 3 uważa się złożenie
sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
c. zrzeczenia się udziału w tych władzach;
d. odwołaniu przez Walne Zebranie, z tym , że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może nastąpić
to bezwzględną liczbą głosów.
2. W przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy
członek ( delegat) biorący udział w Walnym Zebraniu, choćby sprawa ta nie była w porządku obrad.

§ 35
1. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu.
2. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 36
Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego
organizację i zakres czynności.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 37
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 38
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 96, poz. 873 z późn. zm.).
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.

§ 39
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 40
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 42
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach
majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia,
działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
Jednostki terenowe

§ 43
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych
delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.

§ 44
1. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez
Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających
na danym terenie.
2. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 45
1. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który
uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 46
Walne Zebranie Członków Oddziału
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne
bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego
kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego
Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
d. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
e. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
f. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
g. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
h. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
i. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
k. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§ 47
1. Zarząd Oddziału składa się z 2 do 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 48
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia
powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu
komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego
bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

§ 49
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych
z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić
wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję
o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości
w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 50
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

§ 51
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorem Stowarzyszenia jest Skarbnik
Stowarzyszenia.
Brok, 8 kwietnia 2018 r.